اهداف و چشم انداز انجمن هماتولوژی آزمایشگاهی ایران

۱- پیشبرد و ارتقاء علم و گسترش و کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در هماتولوژی آزمایشگاهی کشور

۲- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بین محققان و مؤسساتی که به گونه‌ای هماتولوژی تشخیصی و آزمایشگاهی سروکار دارند.

۳- ارائه پیشنهادات و مشاوره  در اجراء طرح‌ها و قراردادهای مرتبط به ارگان‌های علمی ، خدماتی و سیاست گذاری یا اجرائی کشور و  ارائه مشاوره به سازمان انتقال خون – وزارت بهداشت ارائه مشاوره به نهادها و ارگانهای حقوقی و قانونی . نظام پزشکی ، پزشکی قانونی و کلیه سازمانها و نهادهای حقیقی و حقوقی و شرکت های داروئی و سازندگان و وارد کننده مواد آزمایشگاهی مرتبط با هماتولوژی

۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی و پژوهشی  در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۶- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش.

۷- ترغیب و تشویق مدرسین، پژوهشگران و اندیشمندان و تجلیل از محققان و استادان برجسته کشور.

۸- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و انتقال دانش فنی.

۹-تعامل با دیگر انجمن های علمی داخلی و خارجی در حوزه علوم خون شناسی تشخیصی وعلوم مرتبط

۱۰-تعامل با سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با هماتولوژی و سیاست گذاری در این حوزه از طریق تعامل با شورای گسترش وبورد تخصصی  هماتولوژی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ایجاد ارتباط علمی – فنی – آموزشی – تحقیقاتی با سایر مراکز معتبر علمی جهان در زمینه های مختلف هماتولوژی تشخیصی و ازمایشگاهی

ارائه مشاوره به سازمان انتقال خون – وزارت بهداشت و درمان و کلیه سازمانها و نهادهای حقیقی و حقوقی و شرکت های داروئی و سازندگان و وارد کننده مواد آزمایشگاهی مرتبط با هماتولوژی

بررسی و ارزیابی مشکلات شغلی ، آموزشی و پزوهشی  دانشجویانف کارکنان و محققین حوزه هاتولوژی

مبادله اطلاعات و تجربیات علمی و تحقیقاتی با مراکز علمی ، پژوهشی اجرایی و صنعتی داخل و خارج کشور واجرای طرحهای مشترک

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی وپژوهشی ملی و بین المل

پشتیبانی از طرحهای تحقیقاتی، ارتقا سطح آموزش و مهارتهای هماتولوژی